NGÀY HỘI TIẾNG HÀN HANGEULNAL (09.10.1446 ~ 09.10.2021)

Tại Hàn Quốc, ngày 9 tháng 10 hàng năm được gọi là Ngày Hangeul (Hoặc Ngày hội tiếng Hàn) – Là ngày Quốc lễ kỷ niệm việc vua Sejong ban bố Hunminjeongeum (Huấn dân chính âm – Hangeul), nhằm khuyến khích nghiên cứu và phổ cập Hangeul – hệ thống chữ viết Hàn Quốc đến toàn thể người dân.

Hangeul là hệ thống chữ viết và bảng chữ cái của Hàn Quốc, mang tính khoa học và dễ sử dụng. Khác với hệ thống chữ viết của các nước khác, Hangeul rất khoa học ở chỗ các chữ cái được tạo ra dựa trên hình dạng của cơ quan phát âm của con người khi nói.

Sau khi bảng chữ cái Hangeul dễ học và dễ viết được ban hành, đến cả tầng lớp dân đen và phụ nữ cũng có thể học đọc và học viết. Mẫu tự Hangeul Hunminjeongeum ban đầu gồm 28 chữ cái, nhưng hiện nay chỉ có 24 chữ cái được sử dụng.

Vào năm 1989, UNESCO đã ban hành “Giải thưởng Xóa nạn mù chữ vua Sejong”, lựa chọn các tổ chức hoặc cá nhân có công lao to lớn và đạt được các kết quả đặc biệt đóng góp cho việc thúc đẩy xóa nạn mù chữ trên thế giới để trao giải thưởng hàng năm.

Nguồn: https://vietnam.korean-culture.org/vi/243/korea/44