Tháng tri ân Cha mẹ "Điều con muốn nói" lần thứ 3 - năm 2023 Đại học Đông Á

Tháng tri ân Cha mẹ chủ đề "Điều con muốn nói" lần thứ 3 - năm 2023 Đại học Đông Á

Tháng tri ân Cha mẹ lần thứ 3 - năm 2023 Đại học Đông Á

  • Chủ đề "Điều con muốn nói"
  • Thời gian: 14/5 - 18/6/2023
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Chuỗi hoạt động tri ân:

  • Cuộc thi viết online "Điều con muốn làm"
  • Cuộc thi "Điều con muốn nói"
  • Hoạt động tri ân Mẹ Cha
  • UDA podcast
  • Chương trình nghệ thuật tri ân